کدک های صوتی

کدک های صوتی
کدک های صوتی در ویپ را بشناسیم و با پهنای باند آنها و مشخصات آنها آشنا شویم. انتخاب کدک صوتی مناسب برای هر نوع ارتباط در کیفیت مکالمه بسیار تاثیر گذار است

در جدول پایین انواع کدک های صوتی و پهنای باند آنها نشان داده شده است که می توانید به عنوان راهنما از آن استفاده نمایید

کدکنرخ دادهنرخ نمونهبرداریچه چیزی پشتیبانی می شودزمان بسته بندی
(Ptime)
G.711 (PCM μ-قانون/A-قانون)64 کیلوبیت بر ثانیه8000خیرمضرب 10 میلی ثانیه
G.711 App II (PCM μ-قانون/A-قانون با VAD)64 کیلوبیت بر ثانیه8000آرهمضرب 10 میلی ثانیه
G.72264 کیلوبیت بر ثانیه16000خیرمضرب 10 میلی ثانیه
G.722.1 (باند پهن)24 kbps
32 kbps
16000خیرمضرب 10 میلی ثانیه
G.7298 کیلوبیت بر ثانیه8000خیرمضرب 10 میلی ثانیه
G.729B8 کیلوبیت بر ثانیه8000آرهمضرب 10 میلی ثانیه
GSM 6.10 FR13.2 کیلوبیت بر ثانیه8000خیرچند برابر 20 میلی ثانیه
GSM EFR12.2 کیلوبیت بر ثانیه8000آرهدر 20 میلی ثانیه ثابت شد. Multiple Ptime پشتیبانی نمی شود
GSM HR5.6 کیلوبیت بر ثانیه8000آرهچند برابر 20 میلی ثانیه
G.7265 بیت 40 کیلوبیت در ثانیه
4 بیت 32 کیلوبیت
در ثانیه 3 بیت 24 کیلوبیت در
ثانیه 2 بیت 16 کیلوبیت در ثانیه
8000خیرمضرب 10 میلی ثانیه
G.726 (با VAD)5 بیت 40 کیلوبیت در ثانیه
4 بیت 32 کیلوبیت
در ثانیه 3 بیت 24 کیلوبیت در
ثانیه 2 بیت 16 کیلوبیت در ثانیه
8000آرهمضرب 10 میلی ثانیه
ق.ظR
(نیاز به مجوز اضافی)
4.75 kbps
5.15 kbps
5.9
kbps
6.7 kbps 7.4 kbps
7.95 kbps
10.2 kbps
12.2 kbps
8000آرهچند برابر 20 میلی ثانیه
ق.ظR WB (باند پهن)
(نیاز به مجوز اضافی)
6.60 kbps
8.85 kbps
12.65 kbps
14.25
kbps
15.85 kbps
18.25 kbps 19.85 kbps
23.05 kbps
23.85 kbps
16000آرهچند برابر 20 میلی ثانیه
EVRC، EVRC0
(نیاز به مجوز اضافی)
نرخ های EVRC – 1/8، 1/2 و 18000خیرچند برابر 20 میلی ثانیه
EVRCB، EVRCB0
(نیاز به مجوز اضافی دارد)
نرخ های EVRCB – 1/8، 1/4، 1/2 و 18000آرهچند برابر 20 میلی ثانیه
EVRC_C (باند پهن)  
(نیازمند مجوز اضافی)
 16000آرهچند برابر 20 میلی ثانیه
SMV
(نیاز به مجوز اضافی)
حالت ها – 0، 1، 2 و 38000خیرچند برابر 20 میلی ثانیه
iLBC15.2 kbps
13.33 kbps
8000خیرمضرب 20 میلی ثانیه
مضرب 30 میلی ثانیه
SPEEX (باند باریک)8 کیلوبیت بر ثانیه8000آرهدر 20 میلی ثانیه ثابت شد. Multiple Ptime پشتیبانی نمی شود
SPEEX (باند پهن)11.2 کیلوبیت بر ثانیه16000آرهدر 20 میلی ثانیه ثابت شد. Multiple Ptime پشتیبانی نمی شود
EVS (باند باریک)
(نیاز به مجوز اضافی)
5.9 kbps
7.2 kbps
8 kbps
9.6 kbps
13.2 kbps
16.4 kbps
24.4 kbps
8000آره20 میلی‌ثانیه تا 100 میلی‌ثانیه در مضرب‌های 20 میلی‌ثانیه
EVS (باند پهن)
(نیاز به مجوز اضافی)
5.9 kbps
7.2 kbps
8 kbps
9.6 kbps 13.2 kbps
16.4 kbps 24.4 kbps 32 kbps 48 kbps 64 kbps 96 kbps 128 kbps


16000آره20 میلی‌ثانیه تا 100 میلی‌ثانیه در مضرب‌های 20 میلی‌ثانیه
EVS (باند فوق العاده)
(نیاز به مجوز اضافی)
9.6 kbps
13.2 kbps
16.4 kbps
24.4 kbps
32 kbps
48 kbps
64 kbps
96 kbps
128 kbps
32000آره20 میلی‌ثانیه تا 100 میلی‌ثانیه در مضرب‌های 20 میلی‌ثانیه
EVS (Full Band)
(نیاز به مجوز اضافی)
16.4 kbps
24.4 kbps
32 kbps
48 kbps
64 kbps
96 kbps
128 kbps
48000آره20 میلی‌ثانیه تا 100 میلی‌ثانیه در مضرب‌های 20 میلی‌ثانیه
OPUS (باند باریک)
(نیاز به مجوز اضافی)
6 تا 128 کیلوبیت بر ثانیه8000آرهدر 20 میلی ثانیه ثابت شد
OPUS (باند میانی)
(نیاز به مجوز اضافی)
6 تا 128 کیلوبیت بر ثانیه12000آرهدر 20 میلی ثانیه ثابت شد
OPUS (باند پهن)
(نیاز به مجوز اضافی)
6 تا 128 کیلوبیت بر ثانیه16000آرهدر 20 میلی ثانیه ثابت شد
OPUS (باند فوق العاده)
(نیاز به مجوز اضافی)
6 تا 128 کیلوبیت بر ثانیه24000آرهدر 20 میلی ثانیه ثابت شد
OPUS (Full Band)
(نیاز به مجوز اضافی)
6 تا 128 کیلوبیت بر ثانیه48000آرهدر 20 میلی ثانیه ثابت شد