انتقال تماسهای تلفنی به موبایل

سازمان ها در حال حاضر به دنبال راهکارهایی هستند تا تماس‌های تلفنی را به موبایل‌های کارمندان خود منتقل کنند و کارمندان بتوانند از هر کجا که هستند، به تماس‌ها پاسخ دهند.
انتقال تماسهای تلفنی به موبایل