دورکاری با سیستم ویپ

در دنیای امروز، دورکاری و ترکیبی از فناوری و ارتباطات به یک ضرورت برای سازمان‌ها تبدیل شده است. یکی از ابزارهای قدرتمند که در راستای دورکاری به کار می‌رود، سیستم تلفنی تحت ویپ (VoIP) است.
Voip