سیستم کنترل شارژ مشاوره تلفنی

سیستم کنترل شارژ مشاوره تلفنی تحت ویپ یک سیستم مدیریتی است که شما میتوانید به کمک آن به مشتریان کد شارژ ارائه دهید تا هنگامی که تماس میگیرند از شارژ آنها کسر شود.
سیستم کنترل شارژ مشاوره تلفنی