ضبط مکالمات تلفنی

امروزه ضبط مکالمات تلفنی در سازمان ها به یک امر مهم و ضروری تبدیل شده است. مرکز تماس تحت ویپ این قابلیت را دارد که تمامی مکالمات را ضبط کرده و به صورت دیجیتال ذخیره نماید.
ضبط مکالمات