مانیتورینگ مرکزتماس

پنل اپراتوری

اپراتورها جهت پاسخگویی به تماس ها نیازمند ابزاری هستند تا بتوانند اطلاعات تماسهای خود را مشاهده و کارهای خود را مدیریت نمایند. این بخش دارای امکاناتی جهت کمک به اپراتور مانند نمایش شماره تماس گیرنده (callerid popup)، اطلاعات تماس در حال انجام و وضعیت صف مربوط به اپراتور است.

  • تعداد تماس های پاسخ داده شده/نشده امروز
  •  جمع مدت تماسهای امروز ، تعداد و جمع مدت استراحت (break)
  •  نمایش اطلاعات صف های login شده شامل افراد در صف ، بیشترین زمان انتظار ، کل اپراتورهای موجود در صف ، تعداد اپراتورهای در حال استراحت و تعداد اپراتورهای آماده پاسخگویی
  •  اطلاعات تماس جاری شامل ساعت شروع تماس ، شماره تماس گیرنده و مدت تماس
  •  انتقال / قطع تماس جاری (transfer / hangup)
  •  تغییر وضعیت اپراتور login / logout / break