ضبط مکالمات

تماس گیر خودکار

به منظور اطلاع رسانی، تبلیغات ، یادآوری موضوعات مهم ، اعلام سررسید اقساط وام ، اعلام محصولات و خدمات جدید شرکت و یا هر نوع پیغام دیگر، می توان تماسگیر خودکار را برنامه ریزی نمود تا با لیستی از شماره تلفن های تعریف شده تماس بگیرد و برای مخاطبین پیغام صوتی از پیش ضبط شده را پخش کند .

  •     ورود اطلاعات فهرست شماره تلفن ها بصورت تکی و گروهی از excel
  •    تعریف شماره تلفن ها در دفترچه تلفن و استفاده از آن برای گروه بندی و ارسال پیام
  •     ارتباط با کارشناسان پس از پخش پیام درصورت نیاز
  •     ارتباط با بانک اطلاعاتی سایر نرم افزارها و دریافت اطلاعات تماس
  •     دریافت شماره تلفن های تماس از webservice , webapi
  •    تعریف بازه زمانی  و تعیین اولویت جهت ارسال پیام
  •     شماره گیری همزمان بر اساس تعداد خطوط موجود
  •     نمایش وضعیت و درصد پیام های ارسال شده و باقیمانده بصورت نوار نشان دهنده پیشرفت کار
  •    ارائه گزارشات تماسهای انجام شده