فیلیمو

از سیستم پایدار و مطمئن سامان ویپ برای مجموعه مرکز تماس استفاده می کنیم در این 5 سال از خدمات و پشتیبانی شرکت رضایت کامل داریم. من به عنوان مدیر مرکز تماس از ابزارهای این سامانه برای مانیتورینگ و کنترل مرکز تماس که در سیستمهای دیگر نمونه آنرا ندیدم استفاده می کنم و بنظرم نقطه تمایز شرکت در این دو مورد بسیار بارز است.