مرکزتماس

مرکز تماس یا call center چیست

ضبط مکالمات به بخش جدایی ناپذیر از مراکز تماس تبدیل شده اند. شرکت‌ها و سازمان‌هایی که به دنبال بررسی عملکرد و نحوه تعامل کارکنان خود با مشتریان هستند...