لیزینگ فرهنگیان
با تشکر از تیم کارشناسان همیشه در دسترس و سریع تیباسامانه، در این مدتی که از برنامه‌هاشون استفاده می‌کنیم، هر جا که نیاز بود با یک تلفن تو روزهای کاری و غیرکاری در سریع‌ترین زمان مشکل را برطرف کردند و ما با این رفتار برای ادامه همکاری باهاشون ترغیب می‌شیم.